Vatten – dricksvatten

Föreningen har en egen grävd brunn med ett vattenverk för pumpning och med diverse reningssystem. Vattenprover lämnas enligt fastlagt schema för analys. Kjell-Ove Flodström är ansvarig för att vattenprover tas och sänds till det certifierade analysföretaget Eurofins.
Vårt behandlade dricksvatten skall inte användas för bevattning.

För närvarande är Bengt Rundqvist ansvarig för vårt vattenverk och han gör ett jättearbete för att hålla en god service! Han sköter också kontakterna med Blomkvists Rör som utför servicen på vårt vattenverk och ledningssystem.
Märker ni av några problem med vattnet skall ni kontakta honom på tel:+705386929 .

På förekommen anledning påminner föreningen om att kranar till tomterna måste vara antingen helt öppna eller helt stängda, i annat fall rinner vatten ut i marken!

Här nedan finner du resultatet från den senaste vattenanalysen:

Aktuell vattenanalys

Vårt vatten är mjukt, ungefär 3 på hårdhetsskalan. Det innebär att man inte behöver dosera så mycket disk- eller tvättmedel. Sett till vattenkvaliteten och surhetsgraden (pH) rekommenderas att man använder rostfri varmvattenberedare.

Som är vanligt i Mellansverige har vårt grundvatten en naturligt hög halt av järn och mangan. För att justera detta har vårt vattenverk avancerade filtersystem som sänker värdet på dessa ämnen, men vi hamnar ändå ibland något över det värde som anger om vattnet bedöms som ”tjänligt” respektive ”tjänligt med anmärkning”.

Det senare betyder inte att det föreligger någon hälsorisk, både för järn och mangan är det istället att det kan ge vissa missfärgningar och påverka ledningar negativt vid mycket höga halter. Då det inte är något som påverkar hälsan finns heller inget gränsvärde då vattnet bedöms som ”otjänligt”.

P.g.a. vattnets innehåll av järn och mangan brukar även värdet för turbiditeten, dvs grumligheten, bli något högt, särskilt under perioder med mycket regn/snö.

Som tillägg till analysen hittar du här ett dokument som förklarar de här ämnena och deras effekt.