Vatten – dricksvatten

Föreningen har en egen grävd brunn med ett vattenverk för pumpning och med diverse reningssystem. Vattenprover lämnas enligt fastlagt schema för analys. Kjell-Ove Flodström är ansvarig för att vattenprover tas och sänds till det certifierade analysföretaget Eurofins.
Vårt behandlade dricksvatten skall inte användas för bevattning.

För närvarande är Bengt Rundqvist ansvarig för vårt vattenverk och han gör ett jättearbete för att hålla en god service! Han sköter också kontakterna med Blomkvists Rör som utför servicen på vårt vattenverk och ledningssystem.
Märker ni av några problem med vattnet skall ni kontakta honom på tel:+705386929 .

På förekommen anledning påminner föreningen om att kranar till tomterna måste vara antingen helt öppna eller helt stängda, i annat fall rinner vatten ut i marken!

Här nedan finner du resultatet från den senaste vattenanalysen:

Aktuell vattenanalys

Vårt vatten är mjukt, ungefär 3 på hårdhetsskalan. Det innebär att man inte behöver dosera så mycket disk- eller tvättmedel. Sett till vattenkvaliteten och surhetsgraden (pH) rekommenderas att man använder rostfri varmvattenberedare.

Ändrade krav på dricksvatten

Läs här om de nya kraven!

Se historiskt diagram för järn och mangan i Tuna

Vi gör bedömningen att även om manganhalten någon gång skulle överstiga gränsvärdet 50 mikrogram/liter innebär det ingen hälsorisk. Karolinska Institutet gör bedömningen att även 300 mikrogram/liter (som privata brunnar rekommenderas att inte överstiga) inte innebär någon hälsorisk. Manganproblemet är närmast ett tekniskt problem då det kan medföra utfällningar i ledningar.