Området – allmänning och skog

Skogsvårdsplan 2018

Mellanskog AB har tagit fram ett förslag till Skogsvårdsplan för Tuna Samfällighet. Den kommer att diskuteras vidare innan några beslut tas. Du hittar dokumentet här.

Nu har vi gallrat våra skogar

Den stora gallringen av våra skogar har nu avslutats och virket är bortkört.
Stora Enso har också flisat det ris som man samlat ihop under avverkningen. Därefter har vi med hjälp av inhyrd ”skotare” samlat ihop det kvarvarande riset och lagt upp det för flisning.

Vi kommer även framgent att försöka samla in mer ris under våra s.k. ”städdagar” vår och höst, men resten kommer så småningom av brytas ner till näring för skogen.

Vi har också givit klartecken för den som med eget arbete som betalning vill hugga rent riset och samla in ved för eget bruk. Det ligger väldigt mycket sådant runt om i området.

Områdesindelning för skötsel av allmänningar

För att hålla snyggt i våra allmänningar har området delats in i ansvarsområden där de boende själva kommer överens om och genomför de städningsaktiviteter som de finner nödvändiga. Det är också ett utmärkt tillfälle att träffas och ha litet trevligt!

Flisning av ris

På den gamla ”fotbollsplanen” mitt emot Ekebergsvägen 52 kan alla lämna ris för flisning. Riset läggs enligt anvisningar på informationstavlan och får endast bestå av rent ris och grenar upp till 30 cm diameter. Inget förorenat ris, stubbar och rötter och inga byggrester etc.! Försök att lasta riset på höjden så gott det går.

Behov av att fälla träd?

Samfälligheten har kontaktat 2 erfarna och rekommenderade trädfällare på Selaön som är villiga att ta uppdrag från föreningen och dess medlemmar om vi vill ha träd fällda på, eller i närheten av tomter. Kom bara ihåg att kontakta styrelsen om ni vill fälla träd på allmänningen.

Trädfällare som rekommenderas utan inbördes ordning:

SA Trädfällning
Anders Larsson
Kingshus 4
64597 Stallarholmen
070-6032963
0152-42337
aln_1000@hotmail.com

eller

Mikael Sellberg
Runsö Gård
070-6685397
0152-41130
mikael.sellberg@spray.se

Skogsvårdspolicy

Styrelsen har 2014 antagit det förslag till Skogsvårdspolicy som en arbetsgrupp har arbetat fram.
Du kan läsa policyn här.

När tomtområdet styckades av behölls stora ytor som grönområden. Ytan på dessa allmänningar är 383.047 kvm, motsvarande ungefär 3.800 kvm utslaget per tomt!
Föreningen har alltså ett stort ansvar att sköta dessa gemensamma ytor och att gallra och avverka den skog som finns inom området.
Det ska ske på ett sätt som både befrämjar god skogsvård, tillväxt, djurliv och karaktären av fritidsområde.
All sådan verksamhet styrs och samordnas av vår styrelse.

Observera att det inte är tillåtet att på egen hand ta beslut att fälla träd på våra allmänningar! Vänd dig alltid till styrelsen om du vill att ett träd skall tas ned. Se vidare under ”Regler och bestämmelser”.