Området – området och samfälligheten

Området skapades 1974 genom avstyckningar från flera gamla fastigheter i området. Exploatören var Investment AB Östermalm. Det styckades av totalt 67 tomter som såldes via Ragnar Bjurfors AB och då anlades också vägar, vattenverk samt bad- och båtplatser.

De nya tomterna bildade en anläggningssamfällighet, kallad Gemensamhetsanläggning 2, för att förvalta vattenanläggning, badplatser, båtbryggor och grönområden. Senare tillkom också en sommarvattenanläggning, den ligger utanför gemensamhetsanläggningen, men förvaltas av Samfälligheten..

Tillsammans med de gamla tomterna i området bildades också en vägsamfällighet, Gemensamhetsanläggning 1, för att sköta områdets vägar. Här ingår c:a 107 fastigheter.

Här kan du se en adresskarta över området.

Observera att vid avstyckningen 1974 detaljplanerades de nya fastigheterna och gavs då en byggrätt på max 100 kvm byggnadsyta. De redan existerade fastigheterna ingår inte i detaljplanen (ej heller senare avstyckade fastigheter från dessa), varför de har en annan och större byggrätt än våra ”fritidshustomter”, trots att de ligger insprängda mellan varandra i vissa fall. Detta är orsaken till att vi har svårt att få byggnadstillstånd utöver 100 kvm.

Föreningen har eventuellt möjlighet att begära ändring av detaljplanen när området får kommunalt VA installerat.