Nyhetsbrev februari 2016

Information från Tuna Samfällighet feb 2016

Nyhetsbrevet kan laddas ner och läsas som pdf via denna länk.

Kommunalt VA

Strängnäs Kommun har reviderat tidplanen för de s.k. omvandlingsområdena, d.v.s. områden där man ersätter enskilda VA-lösningar med kommunalt VA. Tidplanen, som egentligen är en prioritetsordning, är nu antagen och fastställd av Kommunfullmäktige den 26 jan 2016 och innebär att Tuna nu ligger som sjunde område, se tidplan-va-utbyggnad. Enligt kommunen och Sevab betyder det att vi tidsmässigt kan räkna med att vi tidigast får kommunalt VA runt 2030!

 

Anslutning till enbart kommunalt vatten

På stämman beslutades att vi skulle tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att ansluta området till kommunal vattenförsörjning (med bibehållande av nuvarande avloppslösningar). Arbetsgruppen (K-O Flodström, G. Perdius och M. Johansson) har haft ett möte med kommunen och Sevab. Följande framkom:

  • Det är inte helt uteslutet att kunna ansluta vårt område till befintligt kommunalt vatten (någonstans i Husby).
  • Man gör inte Tuna till ett s.k. ”verksamhetsområde”, d.v.s. allt ansvar ligger hos Tuna Samfällighet.
  • Sevab återkommer till oss om geografisk anslutningspunkt.
  • Man tryckreducerar till det ledningstryck vi använder idag.
  • Sevab återkommer till oss om anslutningsavgiftens storlek.
  • Tuna Samfällighet betalar anslutningsavgift och bekostar grävning, ledningar och markservitut för dragningen från anslutningspunkt i Husby till vårt vattenverk i Tuna.
  • Tuna Samfällighet betalar för vattenförbrukningen enligt mätare vid anslutningspunkten Husby och får sedan fastställa ett system för fördelning mellan anslutna förbrukare.
  • Tuna Samfällighet svarar för underhåll av anslutningsledning och nuvarande ledningsnät inom samfälligheten.
  • Vid en kommande ansluning av kommunalt VA kommer Sevab inte att använda anslutningsledningen, den skrotas och Sevab bygger ny.

Arbetsgruppen kommer att fortsätta att samla information och återkomma när det finns kostnadskalkyler och andra detaljer att ta ställning till.

Vintervatten

Eftersom kommunalt VA ligger ~15 år fram i tiden och vatten från kommunen ännu bara är en möjlighet med flera frågetecken kan lösningen bli att fortsätta med nuvarande system. Då får styrelsen uppdatera vilka investeringar som måste göras i vattenverket och en underhållsplan fastställas.

Efter att vi under de senaste två åren har uppdaterat filter och programverk är en prioriterad åtgärd att renovera/byta bufferttankarna i marken utanför vattenverket.

Fibernät

Svensk Infrastruktur har varit i området och delat ut/kontaktat boende med ett erbjudande om att ansluta till ett fibernät för bredband. Svensk Infrastruktur (SI) har inte kontaktat samfälligheten, vilket man måste göra för att kunna träffa en överenskommelse om att få utnyttja samfällighetens mark för grävning och ledningsdragning. Inte heller i vår grannförening Husby har någon kontakt tagits.

Med tanke på att grävning måste ske planerat för att inte skada våra befintliga ledningar för vinter- och sommarvatten är det allvarligt att man ger våra medlemmar intrycket av att det är enkelt att få fiber draget till sin fastighet! Vi uppmanar därför att ni inte tecknar några som helst avtal, vare sig muntliga eller skriftliga, med SI så länge samfälligheten inte lämnar klartecken för ett ev. samarbete!

Vi har också sökt samarbete med Husby Samfällighetsförening och med den utsedda samordnaren för fiberutbyggnaden på Selaön för att diskutera möjliga handlingsalternativ.

Skogsavverkning/uppstädning

Den stora gallringen är nu avslutad och allt virke och insamlat ris bortkört. En ytterligare mindre gallring kommer att göras manuellt av vår skogsansvarige i området bakom fastigheterna Ekebergsvägen 55-59 ner mot Tuna Hage och Larsgård.

Intäkterna för gallringen uppgick till 139.000 kr, vilket överträffade vår prognos. Utöver detta har vi hittills fått drygt 17.000 kr för fliset. För att fortsätta att snygga till närmast vägar och promenadstråk bjuder vi in till gemensam städdag:

Lördagen (Valborgsmässoafton) den 30 april.
Samling kl. 10:00 vid korsningen Ekebergsv./Roparuddsv./Stickvägen. Som vanligt kommer vi sedan att samlas vid brasan, med korv och sång på kvällen vid Båthamnen!

Om städdagen inte passar tidsmässigt kan man göra en insats på egen hand och i egen takt. Samla ihop ris i högar i ert närområde längs vägar för senare upphämtning. Lägg riset med den grova änden åt samma håll. Flera tomtägare har på eget initiativ redan varit aktiva i uppstädningen, stort tack till dessa!

Som tidigare meddelats får man gärna hugga rent riset och gratis ta hand om grövre grenar som kan användas som ved.

Vägar

Efter vintern kommer vi att sopa de belagda vägarna och sedan ta in offerter på att lägga på ett nytt ytlager. Nu kan vi ju inte vänta på grävning för kommunalt VA efter 2030!

Ordningsregler

Som en bilaga till infobladet finns de ordningsrgeler som medlemmarna antagit 2007. De ska inte uppfattas som stelbent byråkrati, utan tjäna som vägledning för att underlätta för en trevlig samexistens i vårt trevliga område!

Nya fastighetsägare

Vi önskar alla nya fastighetsägare varmt välkomna till Tuna och hoppas att ni skall trivas här!

För mer info, glöm inte att då och då besöka vår hemsida:
http://www.tunasamfallighet.se

Där kan ni också kontakta oss för att uppdatera kontaktuppgifter. Vi är tacksamma om så många som möjligt anger en e-postadress.

Vi önskar alla medlemmar en kommande Trevlig Vår!
Styrelsen