Vatten – kommunalt VA

Kommunalt Vatten och Avlopp

Som framgår av vårt utskickade informationblad i Feb 2016 kommer inte Tuna att anslutas förrän tidigast 2030!
Läs mer i informationsbladet hur föreningen hanterar det nya läget.

Arbetsgrupp för Kommunalt Dricksvatten via Husby

Föreningen har tillsatt en arbetsgrupp att sköta kontakterna med kommunen/Sevab och bereda frågan om att ansluta till kommunens nät i Husby för att köpa vårt dricksvatten och presentera insamlad information för medlemmarna innan några beslut tas på föreningens årsstämma.

Då årets ordinarie stämma beslöt att ajournera beslutet har gruppen arbetat fram ett bättre beslutsunderlag inför en extrastämma våren 2017. Denna stämma har nu ägt rum och då beslöts att inte ansluta till vatten via Husby. I stället fortsätter föreningen att driva sitt eget vattenverk.